:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านสารภี เหรียญทองการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1- ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cvppwCIllO7DDYkEJOBdduZ78EfQEb3g) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านสารภี เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลุกทุ่งประเภทหญิง ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JVkGJxZK0sXirXFhVjEQj7uxMd0PFzSQ) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านสารภี เหรียญทองเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกท่งประเภทหญิง ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1s8oIaMb9_HXRnAWo1afteQU3hV8BpdVQ) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านสารภี เหรียญทองการแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1z0ZhbAWIchexNYH3OiY-PLxONsXtBT_b) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านสารภี เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YBZmv-JkBLnKfhPQFrB7s7sgQXyxkjlx) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านสารภี เหรยญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XsuMK_i_Rxd9XrPkYrsqQ-Tkv6PGn6f6) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านสารภี เหรียญทองชนะเลิศการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1NZxM6U3lP01j_3hqDWeEicRRGcdKBx3d) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านสารภี การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4 - 6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UQG5c95GrziUWiMN1mvva0_lZ3I-OPY9) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านสารภี การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IBPlxf-BIByt1Vcy-8g8MgGXe9ZtxiEC) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านสารภี การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dcKl4wA30uB3LZ_nMv-u_K1itMXjDM8M) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2561 บ้านสวนปอ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2560" (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KZwEnTkyDnba_fOpqeskquH6nMfQIpIM) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านละกอ ชนะเลิศสวดมนต์สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1saHMQ-g3ve0lU2su4SOqpb9CbuFnpQfQ) คณะสงฆ์อำเภอจักราช ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านละกอ ชนะเลิศประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1E5FkYVaIBSR5ZbQoHeMBqToKTMbiheBm) คณะสงฆ์อำเภอจักราช ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านละกอ สัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาโลก (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gc4L-n59yOI9F5VhJfecIUpbDtn4Q9EQ) คณะสงฆ์อำเภอจักราช ไม่พบไฟล์