:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกก ครูผู้สอน ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VGotQV-6xEJR1W7T7S670qZXLBIsYQSA) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกก ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1t4BSVI40D0-HAtM_fShfwTa117CBb5Ub) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกก ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1rHrkPim0MK5dufQLHv419Uxj6cUwN6LD) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกก ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bRMoOtxCvk839uXuIfjAKkVRCP3JLYTk) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกก ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YC5wJHLuJexi4iW_UuZ2x96iZYQPnB67) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกก ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1k9BkPsMpESOwzNEIodTTmhbG2_AZ9aPP) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกก การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_uXIqF5Gr6x5jrpL43wW-lCe3j5OudXB) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกก ชนะเลิศการแข่งนันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14pgQowpAoW8pClkm6tGPMT4r6Kh6MQ3E) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกก ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ToHd4Pa2rvCF0rqeFqyD8GwPvT7Jw0Nm) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2561 บ้านหนองกก ผ่านการประเมินรอบที่สาม "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ปีการศึกษา 2561-2565 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wvr7QaiF00-G4bthlWhQ_xRzHcYYFOGi) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) ประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_N94lwLDgXCSKE7Q5lAKPEKuhBQh1bAD) จังหวัด ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านสารภี เหรียญทอง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ม.1-ม3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lou0SqXu0MFRFRhn0ZoFIR2uKiuIewpU) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านสารภี เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.1- ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EXdad0Op92ZuwkRvgw-1cfWw8BaldeQ_) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านสารภี เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ป.1- ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cmHwcqIw6McnnA6HbRj-mrf1RpSPv-8z) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์