:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองชุมแสง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันพูดภษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1P2jfxHxkc_HCv-Ub3PvP_m5X66Sab-LX) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองชุมแสง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชี่น ป.1-ป.3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1HYvsO9yB2MmqaS1Bn3OQ_NskF6pf-C_G) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองชุมแสง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1URmVydm6MBNo7rQwEgqUgZcKEMZgFJ43) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองชุมแสง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EVqLsZuj2nCFgG1nvAXL-IXXXKATFKB0) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองชุมแสง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัก ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cBgMECeY1GWnoCkp7sTIJLq6Aa4nocMU) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองชุมแสง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัก ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nSRqGlcHPne0HPb-i-PXQJagsjtvoJsV) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองชุมแสง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10dDWTdxMw-bGEuQ_QTZ6GUpceniE3esQ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกระทุ่ม ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3/ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6/ ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 /ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับก (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=128IBsSbMjUKDEYH_3sdtsMyoJYHkKG_O) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกระทุ่ม ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1I3bHxy85ZWrSkZMvIItpI-LOELM7--DV) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกระทุ่ม ได้รับเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16mTQWbKXR-7UlbBIgllJVN77i4s2FWWN) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกระทุ่ม ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1oFm7Geyvhx-xRF1aQGibZhY8rFmDF_H-) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกระทุ่ม การได้รับเหรียญทอง แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3/ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3/ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14fCjKqPgZP1ZkufucdE2md_U83NCgAPP) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกก ครูผู้สอน ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13C_H-v3G7O2XcFsuZA1hsVjDyATkY8DP) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองกก ครูผู้สอน ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qK0T1TCpQRqxMxHgiMC1MoGOuy0G4CXV) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์