:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองนกเขา แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VrSlQKzR058vMqKGqDEW2QGnEQV0IJni) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองนกเขา เหรียญเงิน การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wsP1VTYQ8LHybQNckksxALrVgdiI63oN) ธุรการโรงเรียน ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองนกเขา เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1V_8g0p7HUjML3P3csAD2Fj2Y62U5cHlO) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองนกเขา เหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EVHPLGZBm_c1kgwqCoXEpvBBpjaNdVII) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองนกเขา เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1z8KegC6RLjlq48N4mtjXKuL1wZ99Kuaw) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองนกเขา กรรมตัดสิน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VPaMzIY0sPvvKPPypSziAKr7xlhse3AW) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองไทร ระดับเหรียญทองแข่งขันหุนยนตร์ผสม (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xMk1zhd6hY_DtUx4xNQtILMUKHJy6QcG) สพป.นม๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองไทร เหรียญ์ทองการแข่งขันหุ่นยนตร์ผสม (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CNwXrJlzZ8SJz02ni-kBpsUFArl7hXcE) สพป.นม๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองไทร ครูผู้สอนนักเรียนเหรียญทองการแข่งขันหุนยตร์ผสม (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1FJU_x8WuodrP3CD1ULl-itaZdQBpHe5p) สพป.นม ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2561 บ้านหนองไทร ครูผู้สอนนักเรียนหุ่นยนตร์ผสมระดับเหรียญทอง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SEdF5vjTerA9_J2dj5KySMPi2O5VbkW1) สพป.นม ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ กิจกรรมคุรุชนคุณธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผ่านการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้น โรงเรียนคุณธรรม (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1js0P4D_-mWL4Wih3eHrpoMFUFw5_3Hny) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองตะไก้ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณหน่วยราชการ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1WVOYqnmD5gS9e23g7Y6owC0AhQphph3r) กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สถานีตำรวจอำเภอหนองบุญมาก มหาวิ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองชุมแสง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=112sCM93H4P5KgyL7q0a3VCVenakEwn6M) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองชุมแสง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันพูดภษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ofX3s_dMfwb_5cysZCtJQ8jZG8GOCbm8) สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์