:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JLhsT7IkWdLTnIuuwqghGx1BBCKRpsMX) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา สายงานการสอน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SAUwWduF5RiIgdKwzHLboYId87ZZxYW-) หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2561 บ้านหนองม่วงใหญ่ โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.6 มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LZSEd_aJ9Nk1SYPcGAZ-y3Y3QZRvVzwZ) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2561 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1h0kbvOPYe7wgQOHDSHXhJxkyS-me1VJ9) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองไผ่ เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก สมควรได้รับ IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vaWJIv1rpMt1hCiqZa3sTSZshNsSoPi8) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านหนองบุนนาก ชนะเลิศ อันดับ ๒ ๑ ในการประกวด ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ (โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1N-AUii7_NSRRqrr6g5PUB5-yKQz1v7Xa) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านหนองบัวกลาง คณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TSoALG2LxY7Lgtu8eJgoMvxHqM6KMT4H) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านหนองบัวกลาง เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wDUwfEseT8LNAX10Z3R2zcz_XT8zDJJk) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2561 บ้านหนองบัวกลาง สถานศึกษาพอเพียง 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bIlcY40A00uTqkf4qr7c4ctqLA_D31kQ) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองนกเขา โรงเรียนที่ผ่านการอบรม ค่ายเยาวชน " คนดีของแผ่นดิน " (เยาวชนไทย หัวใจ Strong) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1fYp4D2KlHzvvZZpDZa-ZnVVSO0vvL03u) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2561 บ้านหนองนกเขา โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yvaa-PxOZdwfIQ_nMkhHgeVnp4Sirp71) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองนกเขา เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YQR002hLjG_3PgQzW1lSfpktl_7shaID) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองนกเขา เหรียญทอง แข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1if11-Qq5fu-7HlkFyyy7dxEeCutmxgls) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองนกเขา เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันอัจฉริยภาพ ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13l2_E_cbziLJZP-h4WuypEXYQ78a_90Q) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์