:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wiqvocbH5nCAekPWbnSyTIMjoayfKzHP) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_wmT17EFMK-OEIdxxi1QMrB1IFExZdhx) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XJgCbqafloOKZGhRkdCtkB-7cbAO0xYP) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cnuzzMPgb4vaUAZmEhiZ4f6rg28qNzQN) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1C1j5BLBSmH6fWe3W_foVCGdLx7dUPx59) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-XsnHhtWw0l5G0DK-lwquthFWp1kPS58) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pvBx42Or4yW3ZF9S2woyqw_xfGaZHE-h) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง กิจกรรมการแข่งขันการคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tv_K_w_2-5cghn2FkTbxz4CiYa2njcUu) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YjLSho_sszXuJ2JfmcUFdiBumkfnyHAl) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hhtg8TPyLMou9h7MI7RtZEf0M-iw7H4r) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง ครูผู้สอนนักได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ngYN00cDuJqwg7gw2LBTF4nWLxrboJSq) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10qmVPE1P1LDRHI969g6sNETApJ-k2ohJ) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mNQpm0Imp-a3YXZ6PxMWO-aqFQRUmzo7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UvG49S46QzTxjQdITmsj2Euk6gnNU2RT) ศุนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์