:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2561 บ้านหนองสะแก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19HRz3ZJ3iiUDCSG84-sLItv28DSITSVY) นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2561 บ้านหนองสะแก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13IXyXYMEgKFTqDjFoQylpyvDivv0qoWR) นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านหนองสะแก ครูดีไม่มีอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1oFLiNo2doiue7EjI5cqkoIr5BKmUlbGD) ครูดีไม่มีอบายมุข ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EsxeiuxdUmSDpeWqtG-y-KTAR1gPdWMq) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Wz0rkEqmlKOF-D52CzWGAOsilcMmaXAB) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1B6bQPSLp2n6HtJ9DqNbrXKnwtPXbwa_2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gMPthFGPx5X3UoDN_pfQIns1dwucZX8f) สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๒ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qRJh78mCgExG6nGxNwOM-CCoNYCi9S_C) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Il-piiq4cTJygSDqfXPxf1_GjI4NMzN2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ldUS_p270QCRc8CUw47dnUp4Hb0UlPF3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MUi8UCfV7P2225HhDCQs9G9yFXpYXOLh) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1E4yjuPBXqzUSWyJx1g-L0CJERn2jogC8) สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_EXfMxjLz7gdo0JRrIrLhEYJpqMCZT4N) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองยาง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uUj9ta_WbAiQK9Rjz7ScjXGrtUb0bDu3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์