:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2562 ชลประทานบ้านกอโจด กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ (นักเรียน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 บ้านกุดจอกใหญ่ เสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่) กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 บ้านกุดจอกใหญ่ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6 (โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2562 โคกวังวนวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (นางอรทัย พรมวัง (ครู)) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2562 โคกวังวนวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (เด็กหยิงนิลาวัลย์ สนิทจันทร์) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2562 โคกวังวนวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (เด็กหญิงจิรัชฌา สมกลาง) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2562 โคกวังวนวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (เด็กหญิงนฐิฐา ดุมใหม่) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2562 โคกวังวนวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พลศักดิ์) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2562 โคกวังวนวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (เด็กหญิงวิลาสินี คชช้าง) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2562 โคกวังวนวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (เด็กหญิงภัทรธิดา นิดกระโทก) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2562 โคกวังวนวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (เด็กหญิงศรัณยา คงพะเนา) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2562 โคกวังวนวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (เด็กหญิงชลธิสา ชูคงพะเนา) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2562 โคกวังวนวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (เด็กหญิงพิมพ์ชนก แย้มประโคน) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2562 โคกวังวนวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (เด็กหญิงจีราพร นึกกระโทก) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง