:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iCD76z4EpoVUdlDjKtDDJ74Q8K8ggUq8) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ (ม.1-3) (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1w14jdCGNdlA5qM_3WLytk_mI57b05LZf) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uJNbEbxXiUctnl7iUL9h4oFShDslyiym) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uWEx4pRQcRWLTtUnkZFi-EWxnujGxynZ) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Qyz6Lbjz--HigClgrXtVldOCNJMYwdCc) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1sPAyEyLOLNPjDOwDNzI5Gv7fXY4a2owX) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1AKXBWtf7DucbbkFhKXG2MKawXsjZ1KZZ) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lTYcn42kMzm40bdbAZca_aF0NTS0uwrj) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DUwT6vDssNnTwDvo8O2iFEsK2u-FuQZu) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=165-NszIZ8HF-YXxwF3IcKY_DCWYdWs6F) สพป.นม.เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ (ม.1-3) (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1zS3Pv6AJCTQS0IOWpS_XyJrdgmd2mdXc) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหลุ่งตะเคียน กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1WFS2j50R9ItOWOk54gHL-jKgGAIiBqVU) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสาย เกียรติโครงงานสุขภาพนักเรียน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10cLRNt7eBIW6HzsVl-4_GkRzTiYQLB4Q) ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองสาย เกียรติบัตรระดับเงินรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XqEpdmEc2gmg0Pkd36w0E5CDZ2x7hbOx) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ไม่พบไฟล์