:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1fvu0izcJhiPYj4yNN91wh2FPw2Vk3jmC) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mtagCopIJjbJVlj5f13uvd4hd-LNjvmz) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1P1aayIA4sZVnmmJL6Rll4ErU5ujSR7Ib) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นป.1-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-Uz2x3VmWM2fHCrTIfJNVkgd5UFzAokI) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นป.1-ป.6 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tYLzFW5EiWJWL0Fx8LtbWyAHQ92FBps9) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dFQ53i00UxsYVpuOBc4Cyvy1KJtNc3AD) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=12WIyAhLpRtVNSS-qPbyeVcCnLpmAozK-) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17vXf057tjluO282rOpJuVLOjJmKPLURD) สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-TjOnXq7FYRM4NaIWfxBaMJ26z7qBiOA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ty6BWCtE948CSwQCqtaKZ1Rvf70AH9Cc) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iB-KWr5YiWA5G7E9PWFC2HFFVGcuhAPk) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1HtGMFBilDPG7b-iz4ecjabNz9SslgXDF) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ (ม.1-3) (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bZ_X0wUgsIQvAVcG7MH5Hyn7UiFxobXH) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยแคน การแข่งขันคีตะมวยไทย (ม.1-3) (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1B_bKFMXIZis7ESsteR-ic6p1qXbsXbbc) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์