:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2561 วัดกุดสวาย อบรม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการอบรม (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1L7f7KB1TVGek5OIv9aGv4aJT-SCM0qc7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2561 วัดกุดสวาย สถานศึกษาพอเพียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lRh1wIGHI3N3htmVFWWBNuTScMn0htKC) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยปอ เป็นผู้ผ่านการอบรมพัฒนา"ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lNE6wAAe-rDign4QSETT-vo_Jqdp3ioh) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vkX9kh4TlsX0teiM32O-IPHmJ2zV5SiK) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qzCaPGA2LnaXS5stLsyoejFIGQQHCJR0) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1jxXERTYx7_ZO1jFU6d8UiM6ZydGbYHbI) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยปอ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iytwZrTSC-rSox5fmaWb_KnJPik166l2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wAFaIN9Oq_xiSO0OQpRSBeW97bQckqU_) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Um8ZD_l2psSut2blblV4Vrg6n55uWFhN) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KY_Ryy8IQr8lP3lto51z6oBmYq0BcKfj) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1b3Zn0KHGWmW7-y2DQyg1Kc-72LAPgsOQ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RSJr6LBI4C43dUUgflmVDXBj-CmYHjL_) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=103G-DicZieNdQs3OI4HfNMJhVUcfViHd) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TvZGmoxfftr9t4OcjJEBCdMy1UTOSThy) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์