:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2565 สพป.นม.2/โชคชัยพรหมบุตรบริหาร/บ้านพระ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" (1.นายภิญโญ กันหา รอง ผอ.สพป. 2. นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์ 3.นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร ร.ร.โชคชัยพรมหมบุตรบริหาร 4.นางอรุณรัตน์ ทองดีนอก ร.ร.บ้านพระ) คุรุสภา เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2565 บ้านหนองขาม เสมาพิทักษ์ (นางณัฐชญา ดาโม้ รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2565) กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2565 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น (ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายตา คำสิงห์นอก ได้รับรางวัล เป็นผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565) เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2565 รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 (รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 (จำนวน 10 รางวัล) ได้แก่ 1. สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอโชคชัย 2. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นางสาวสุพิน ทมกระโทก โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ อ.โชคชัย 3. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ระดับ ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสาวผกามาศ เทียบแสน โรงเรียนบ้านหนองบอน อ.โชคชัย 4. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสำราญ มิ่งชัย โรงเรียนบ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย 5. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางธนิตา ปัดตาเทสัง โรงเรียนบ้านสระมะค่า อ.ห้วยแถลง 6. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสาวปรียา แก้วเขียว โรงเรียนบ้านหนองบอน อ.โชคชัย 7. สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอน ได้แก่ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย 8. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านทางไกลดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์ โรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอโชคชัย 9. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสาวจุฬาลักษณ์ ทางไธสง โรงเรียนบ้านหนองบอน อ.โชคชัย 10. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ได้แก่ นางสาวเฟื่องฟ้า เมฆฉาย โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ.เฉลิมพระเกียรติ ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นครราชสีมา เขต 1 เจ้าภาพจัดการแข่งขัน) เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2565 บ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชดำริ (โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) รางวัลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชดำริ) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2564 บ้านหนองกระทุ่ม /โชคชัยพรหมบุตรบริหาร / บ้านลุงเขว้า ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 (1. นางสาวพะเยาว์ ผลุงกระโทก ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม ระดับปฐมวัย 2. นางสาวสายพิน กองกระโทก ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร ระดับประถมศึกษา 3. นางสาวนิธินันท์ แก้วสุวรรณ ร.ร.บ้านลุงเขว้า ระดับมัธยมศึกษา) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2563 บ้านด่านพัฒนา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 2 การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 (เด็กชายอภิวรรธน์ ปลั่งกลาง) จังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2563 บ้านด่านพัฒนา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับช่วงชั้นที่ 1 การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 (เด็กหญิงณภัสสร แต้มกระโทก) จังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2563 บ้านด่านพัฒนา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับช่วงชั้นที่ 1 การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 (นางกุหลาบ สุวรรณะ) จังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2563 บ้านด่านพัฒนา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 2 การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 (นางวัชรา สลางสิงห์) จังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 บ้านลุงเขว้า รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรีญเงิน (นางสาวนิธินันท์ แก้วสุวรรณ) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 ชลประทานบ้านกอโจด กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ (ครู) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 ชลประทานบ้านกอโจด กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ (นักเรียน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับนานาชาติ 2562 ชลประทานบ้านกอโจด กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ (ครู) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง