:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" (ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ova395HXhaM1Yprcxclfs3qogOMSotEF) สพป.นม.7 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 โคกวังวนวิทยา คุรุชนคนคุณธรรมผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1NcLfIHiYBEboWH59q30aRqQqhYLIUPS5) เขตตรวจราชการที่ 14 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา เหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hhNvC4eUptXgkvEE9MPsFXCy2RtCPQni) สพป.นม.7 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) และนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดี (good Practices) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qE7zhtFXSFCnXsAcEaQGTSPadYuBDW7Q) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (บำรุงต้นกล้า) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_xjdVS4d4cxnbQXtbvTyy6B8voXGFpTb) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 วัดหนองพลวง เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาด เล็ก (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wsu7Fc8z2UX9gm3i1nC3Q4wuih3JPhZn) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 วัดพะโค ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZeTiPoQzdlzOC9v2NHtbqs5cG3c-2kg9) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 วัดพะโค ครูผุ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1jctnn7EAsz9zNNVLj8RvXoCZun-9LwXK) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 วัดกุดสวาย เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ครู (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19VbAimPV9p1JWmov3IQrzFuGh_qvUQ0E) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 วัดกุดสวาย เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DWLffe39S_i0b2LbIExz1bMoMQ4fmbDn) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 วัดกุดสวาย เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ครู (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uI0VAdJUXrDRawaLBipNS35d4Io9b71E) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 วัดกุดสวาย เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1AtROab5sjLDYmCOKrB_NY5xtRdmPvGon) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 วัดกุดสวาย เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ครู (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pVxLqm8kfKXHnvIv_RbRfo-HBqnrGeQA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 วัดกุดสวาย เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ul3p0OA1ORM3ccCqkf-PEfdHQvDRp-Eu) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์