:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา รางวัลเหรียญทอง การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15Xlo4nhI8ipCgGktA5dV3SBvGe6oD2bX) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11KOM6osJVkvTn3ORdT7WLcoYaM0KXVAO) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13Ho65efzOEV8L7EHv6D3aov7iy-JhvtK) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16oIRZ_-ncRR3pM8O_R8XAc93zQJ6c1S6) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UfZupzflE6fbCPXhXF_rjjseuOK0Mqyw) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1U5YIJp8kd_rOhDPpjPzQg4CD3nyqSuez) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Gq8pniW1a7mr2n1k_3P5CdjDMdIShoiw) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Rypc5M92X9b5XbL_xAvPYGBa_DNyvPuU) สพป.นม.7 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1r2pwyNd93rztCdWg9li16H_xcYss7Fso) สพป.นม.7 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=18ZW9Q5KojRxsEWMmke0BwLkjWTnsz83g) สพป.นม.7 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10stgx8R6gy4SSU1hcP4TQkUlnp60o68O) สพป.นม.7 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mGRI7Mub-L9hM2ikLgq5YpbTB5RFBDo7) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1WyfwZ2V1oQy-r5hdy9YoJ29goLh9W-ON) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 โคกวังวนวิทยา นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YCVbJOWFa9t8ALedK8e6942nT9PpD5jd) เขตตรวจราชการที่ 14 ไม่พบไฟล์