:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านบุกระโทก ผ่านการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลแบบยั่งยืน ปีการศึกษา 2559 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uhUBm-hEvsqUXypwOyQZEtAcBPxaMOYf) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสรมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านบุกระโทก โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10wyqFxjis0Qo8XgeCFirADuutxV2QMhO) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านบุกระโทก โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Puq4Fm0NuAMWq74nmmK5iDUHWPUFV3Ma) สพฐสสวทNANMEEBOOKS สวทชอพวชB.GRIMM ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านบึงพระ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dLN60mBkk0wUhAKxOzue6y6bS7Gnb0t6) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านบึงพระ ครูผู้สอนนักเรียนได้นำร่วมกิจกรรมการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VVa9DcQx6K24cD3XtDIrSXfoyBf0rdez) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านบิง สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ระดับประถมศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DxOGr-1r9m5h7qsSfcFSvIRpvYb2BZCQ) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรม ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านบิง รางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qTzHdbZrgIpiF88oclsTWej8gyZ0S1bZ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านบิง ครูผู้สอนการแข่งขันเดี่ยวะนาดทุ้ม ระดับชั้น ป.1-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Mp9gKKgdsZqWlx8uQBg6n8og8oVDu3Xa) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านบิง การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ป.1-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1o3mNCQI_nXOl9P-bBS9rMhEQ5oMiufIQ) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์