:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2565 เสมาอุปถัมภ์/บ้านท่าตะแบก/จักราชราษฏร์สามัคคี ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 (1.นายอนนท์ หาญโกรธา ร.ร.เสมาอุปถ้มภ์ ระดับมัธยมศึกษา 2.นางรุ้งทอง ศรีจันทร์ ร.ร.บ้านท่าตะแบก ระดับปฐมวัย 3. นางสาวสุกัญญา ศรีสันต์ ร.ร.จักราชราษฏร์สามัคคี ระดับประถมศึกษา) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2565 เสมาอุปถัมภ์ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 (นายอนนท์ หาญโกรธา ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2565 สพป.นม.2/โชคชัยพรหมบุตรบริหาร/บ้านพระ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" (1.นายภิญโญ กันหา รอง ผอ.สพป. 2. นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์ 3.นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร ร.ร.โชคชัยพรมหมบุตรบริหาร 4.นางอรุณรัตน์ ทองดีนอก ร.ร.บ้านพระ) คุรุสภา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2565 บ้านหนองบอน รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2565 (ระดับจังหวัดนครราชสีมา) (ครูผู้สอน นางสาวปรียา แก้วเขียว ร.ร.บ้านหนองบอน *** ครูผู้สอน นางสาวจุฬาลักษณ์ ทางไธสง ร.ร.บ้่านหนองบอน *** ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์ ร.ร.บ้านหนองบอน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2565 คนดีศรีย่าโม (นายสุเทพ จันทีนอก ร.ร.ชุมชมบ้านบุสามัคคี**นายอำนาจ บรรจงรอด ร.ร.บ้านพิชิตคเชนทร์**นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์ ร.ร.บ้านกันผม**นายสุธน พงศ์สุวรรณ ร.ร.บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี**นางรุ้งทอง ศรีจันทร์ ร.ร.บ้านท่าตะแบก**นางอังคณา ภิญโญยาง ร.ร.ชลประทานบ้านกอโจด**นางกาญจนา ปัญญาศิริสกุล ร.ร.บ้านหลุ่งประดู่) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา/ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2565 บ้านบิง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา (นายสมัชชา เจียรณัย) จังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2565 บ้านบิง รางวัล "รัตนราชสีมา" (นายสมัชชา เจียรณัย) จังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2565 ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ปี2565 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566 จำนวน 17 ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่ายละ 14 รางวัล และบุคลการ ในสพป.นครราชสีมา เขต 2จำนวน 7 รางวัล (รวมทั้งสิ้นจำนวน 244 ราย)) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2565 รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 (รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 45 รางวัล) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2565 รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 (รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 (จำนวน 10 รางวัล) ได้แก่ 1. สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอโชคชัย 2. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นางสาวสุพิน ทมกระโทก โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ อ.โชคชัย 3. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ระดับ ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสาวผกามาศ เทียบแสน โรงเรียนบ้านหนองบอน อ.โชคชัย 4. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสำราญ มิ่งชัย โรงเรียนบ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย 5. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางธนิตา ปัดตาเทสัง โรงเรียนบ้านสระมะค่า อ.ห้วยแถลง 6. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสาวปรียา แก้วเขียว โรงเรียนบ้านหนองบอน อ.โชคชัย 7. สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอน ได้แก่ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย 8. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านทางไกลดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์ โรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอโชคชัย 9. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสาวจุฬาลักษณ์ ทางไธสง โรงเรียนบ้านหนองบอน อ.โชคชัย 10. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ได้แก่ นางสาวเฟื่องฟ้า เมฆฉาย โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ.เฉลิมพระเกียรติ ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นครราชสีมา เขต 1 เจ้าภาพจัดการแข่งขัน) เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2564 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร ครูดีใจดวงใจ ครั้งที่ 19 (นางสาวสายพิน กองกระโทก ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2564 บ้านหนองกระทุ่ม /โชคชัยพรหมบุตรบริหาร / บ้านลุงเขว้า ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 (1. นางสาวพะเยาว์ ผลุงกระโทก ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม ระดับปฐมวัย 2. นางสาวสายพิน กองกระโทก ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร ระดับประถมศึกษา 3. นางสาวนิธินันท์ แก้วสุวรรณ ร.ร.บ้านลุงเขว้า ระดับมัธยมศึกษา) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2564 ครูและบุคลการทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ปี2565 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2565 จำนวน 17 ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่ายละ 14 รางวัล และบุคลการ ในสพป.นครราชสีมา เขต 2จำนวน 7 รางวัล (รวมทั้งสิ้นจำนวน 245 ราย)) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2563 บ้านด่านพัฒนา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 2 การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 (เด็กชายอภิวรรธน์ ปลั่งกลาง) จังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง