:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ พ.ศ.2566 เสมาอุปถัมภ์ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 (นายอนนท์ หาญโกรธา ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ พ.ศ.2566 จำนวน 149 โรงเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565 (รางวัล เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ พ.ศ.2566 จำนวน 40 โรงเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565 (รางวัล เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด พ.ศ.2566 ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ปี2566 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566 จำนวน 17 ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่ายละ 14 รางวัล และบุคลการ ในสพป.นครราชสีมา เขต 2จำนวน 7 รางวัล (รวมทั้งสิ้นจำนวน 244 ราย)) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ พ.ศ.2566 ชาติวิทยา / วัดหนองนกคุ่ม / ชลประทานบ้านกอโจด / บ้านบึงพระ / บ้านสารภี / บ้านหนองยาง ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565 (รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ พ.ศ.2566 จำนวน 19 โรงเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565 (รางวัล เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด พ.ศ.2565 เสมาอุปถัมภ์/บ้านท่าตะแบก/จักราชราษฏร์สามัคคี ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 (1.นายอนนท์ หาญโกรธา ร.ร.เสมาอุปถ้มภ์ ระดับมัธยมศึกษา 2.นางรุ้งทอง ศรีจันทร์ ร.ร.บ้านท่าตะแบก ระดับปฐมวัย 3. นางสาวสุกัญญา ศรีสันต์ ร.ร.จักราชราษฏร์สามัคคี ระดับประถมศึกษา) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด พ.ศ.2565 ครูและบุคลการทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ปี2565 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2565 จำนวน 17 ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่ายละ 14 รางวัล และบุคลการ ในสพป.นครราชสีมา เขต 2จำนวน 7 รางวัล (รวมทั้งสิ้นจำนวน 245 ราย)) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2565 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร ครูดีใจดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 (นางสาวสายพิน กองกระโทก ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2565 บ้านบิง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา (นายสมัชชา เจียรณัย) จังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2565 บ้านบิง รางวัล "รัตนราชสีมา" (นายสมัชชา เจียรณัย) จังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2565 รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 (รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 45 รางวัล) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2565 บ้านหนองบอน รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2565 (ระดับจังหวัดนครราชสีมา) (ครูผู้สอน นางสาวปรียา แก้วเขียว ร.ร.บ้านหนองบอน *** ครูผู้สอน นางสาวจุฬาลักษณ์ ทางไธสง ร.ร.บ้่านหนองบอน *** ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์ ร.ร.บ้านหนองบอน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2565 คนดีศรีย่าโม (นายสุเทพ จันทีนอก ร.ร.ชุมชมบ้านบุสามัคคี**นายอำนาจ บรรจงรอด ร.ร.บ้านพิชิตคเชนทร์**นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์ ร.ร.บ้านกันผม**นายสุธน พงศ์สุวรรณ ร.ร.บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี**นางรุ้งทอง ศรีจันทร์ ร.ร.บ้านท่าตะแบก**นางอังคณา ภิญโญยาง ร.ร.ชลประทานบ้านกอโจด**นางกาญจนา ปัญญาศิริสกุล ร.ร.บ้านหลุ่งประดู่) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา/ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง