กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
72 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลจักราช
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

โทร. 0 4439 9332
โทรสาร 0 4439 9015

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  :  personnel@korat2.go.th