ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร/คู่มือ/แนวปฏิบัติ

หนังสือแจ้งเวียนจากลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์ม

Icon
แบบ 7127 แบบคาขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
Icon
ใบลา
Icon
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
Icon
หนังสือมอบฉันทะ ในการขอยืมทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16)

หนังสือมอบฉันทะ ในการขอยืมทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16)

Icon
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่

Icon
แบบขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ

แบบขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ

Icon
แบบคำขอใช้วุฒิ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

แบบคำขอใช้วุฒิ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง และหรือปรับปรุงอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

Icon
ใบลาออกจากราชการ

ใบลาออกจากราชการ

Icon
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหารกองเกินประจำการ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหารกองเกินประจำการ

RSS สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ