ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง