จำนวน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นักวิชาการเงินและบัญชี, นิติกร และเจ้าพนักงานธุรการ