การเลื่อนเงินเดือนข้าราชและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ขอให้ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนดำเนินการ และจัดส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ด้วยตนเอง ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ดาวน์โหลดในระบบ AMSS