เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายไพฑูรย์ การเพียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) และรายงานผลการดำเนินการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา