ให้สถานศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ส่งมาพร้อมนี้ และให้นำส่งผลการเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต 2

และให้โรงเรียนบันทึกผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนในระบบสารสนเทศงานบุคคล ที่
https://personnel.korat2.go.th/data/index.php