ตามที่ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 28 เม.ย. 63 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 21 พ.ค. 63 เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไป และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 พ.ค. 63 ข้อ 2

สพป.นครราชสีมา เขต 2 จึงไม่อาจดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการตามกำหนดการเดิม จึงได้เลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานราชการออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จะลดลงหรือนายกรัฐมนตรีได้ประกาศผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอนุญาตให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ หรือการฝึกอบรมได้ ซึ่ง สพป.นครราชสีมา เขต 2 จะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน