จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในปัจจุบัน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 2 มีความห่วงใยพี่น้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการลดผลกระทบในการให้บริการงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งนัดหมายการเข้ารับบริการ หรือการติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการนัดหมายเข้ารับบริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ที่เว็บไซต์ https://reserv.korat2.go.th/