รายการ
ที่ ศธ04009/ว2436 ลว 11 เมษายน 2562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
107 downloads
8.60 MB
ที่ 1341/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
169 downloads
457.70 KB
ที่ 1340/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ
466 downloads
376.90 KB
ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ พนักงานราชการ
393 downloads
750.15 KB
ที่ 1874/2558 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
100 downloads
438.81 KB
ที่ 1765/2556 เรื่อง มอบอำนาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทย และขอหรือต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูชาวต่างประเทศ
102 downloads
101.10 KB
ที่ 1764/2556 เรื่อง การมอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ
154 downloads
123.08 KB
ที่ 1763/2556 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
159 downloads
86.26 KB
ที่ 1762/2556 เรื่อง การมอบอำนาจการใช้รถส่วนกลาง
82 downloads
103.43 KB
ที่ 1761/2556 เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ไปสมัครสอบคัดเลือก
93 downloads
98.42 KB
ที่ 1760/2556 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
669 downloads
98.68 KB
ที่ 1259/2555 เรื่อง มอบอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ
281 downloads
559.96 KB
ที่ 1593/2554 เรื่อง การมอบหมายอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการลา ของข้าราชการ พ.ศ.2535 ข้อ 15
165 downloads
415.37 KB
ที่ 586/2552 เรื่องมอบหมายการสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปช่วยราชการ
62 downloads
91.03 KB
ที่ 102/2552 เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
53 downloads
89.68 KB
ที่ 91/2552 เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ไปสมัครสอบคัดเลือก
36 downloads
105.72 KB
ที่ 1625/2551 เรื่อง มอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
42 downloads
81.75 KB
ที่ 1027/2551 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. 2544
76 downloads
66.66 KB
ที่ 1026/2551 เรื่อง มอบอำนาจการผ่อนชำระหนี้ กรณี ผู้รับบำนาญรับเงิน ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เกินสิทธิ
33 downloads
89.16 KB
ที่ 353/2551 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
195 downloads
91.90 KB
ที่ 307/2551 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้กรณี ผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
21 downloads
112.49 KB
ที่ 119/2551 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งและ การบังคับทางปกครอง
59 downloads
92.42 KB
ที่ 1482/2550 เรื่อง การมอบอำนาจอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ
87 downloads
142.58 KB
ที่ 404/2550 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
34 downloads
139.73 KB
ที่ 361/2550 เรื่อง การมอบอำนาจการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
24 downloads
262.21 KB
ที่109/2550 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
193 downloads
103.97 KB
ที่ 38/2550 เรื่อง มอบอำนาจการลงนามรายงานรับส่งทรัพย์สินราชการ
21 downloads
68.92 KB
ที่ 1216/2549 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
140 downloads
122.75 KB
ที่ 1209/2549 เรื่อง การมอบอำนาจการกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน แตกต่างไปจากที่ระเบียบกำหนด
35 downloads
90.79 KB
ที่ 746/2549 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
28 downloads
74.53 KB
ที่ 44/2549 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 1626/2551)
15 downloads
111.51 KB
ที่ 29/2549 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้
18 downloads
107.09 KB
ที่ 1360/2548 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการไปราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 1216/2549)
19 downloads
85.57 KB
ที่ 1142/2548 เรื่อง มอบอำนาจการรับรองเงินเดือนและค่าจ้างประจำเหลือจ่าย
54 downloads
59.54 KB
ที่ 1084/2548 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ พนักงานราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 1626/2551)
34 downloads
58.74 KB
ที่ 889/2548 เรื่อง มอบอำนาจการเบิกค่าเช่าที่พักในสถานที่ให้บริการเช่าที่พักอื่น ที่มิใช่โรงแรม
11 downloads
62.31 KB
ที่ 461/2548 เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตใช้เงินสำหรับซื้อดวงตราไปรษณีย์ ไว้สำรองใช้
16 downloads
39.96 KB
ที่ 454/2548 เรื่อง มอบอำนาจการหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
13 downloads
31.71 KB
ที่ 239/2548 เรื่อง มอบอำนาจรับรองการเป็นผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหา จากธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้
10 downloads
34.24 KB
ที่ 2864/2547 เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นทางละเมิด
122 downloads
41.13 KB
ที่ 2701/2547 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่ง ที่ 580/2547 สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547
16 downloads
70.25 KB
1663/2547 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
228 downloads
38.88 KB
ที่ 1565/2547 เรื่อง มอบอำนาจในการจัดที่พักให้ข้าราชการเข้าพักอาศัย ในที่พักของทางราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 361/2550)
13 downloads
28.73 KB
ที่ 1293/2547 เรื่อง มอบอำนาจพิจารณาอนุญาตและรับรองความเหมาะสม การสมัครคัดเลือกรับทุน
16 downloads
57.47 KB
ที่ 1281/2547 เรื่อง มอบอำนาจการทำสัญญาให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
15 downloads
54.91 KB
ที่ 1083/2547 เรื่อง มอบอำนาจพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเดือน
69 downloads
50.83 KB
ที่ 1018/2547 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร
29 downloads
81.73 KB
ที่ 887/2547 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
84 downloads
95.40 KB
ที่ 707/2547 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการสั่ง พักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของลูกจ้างประจำ
16 downloads
55.24 KB
ที่ 581/2547 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์
286 downloads
37.95 KB
ที่ 580/2547 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
23 downloads
99.18 KB
ที่ 575/2547 เรื่อง มอบอำนาจการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ บางประเภท
24 downloads
55.24 KB
ที่ 383/2547 เรื่อง มอบอำนาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทย และขอหรือต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูชาวต่างประเทศ
24 downloads
61.93 KB
ที่ 362/2547 เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
23 downloads
92.26 KB
ที่ 291/2547 เรื่อง มอบอำนาจแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
591 downloads
50.50 KB
ที่ 188/2547 เรื่อง มอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทน
97 downloads
49.72 KB
ที่ 108/2547 เรื่อง มอบอำนาจการมอบโอนพัสดุ
69 downloads
55.41 KB
ที่ 2367/2546 เรื่อง มอบอำนาจการทำลายหนังสือ
71 downloads
37.99 KB
ที่ 1805/2546 เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งข้าราชการครู
36 downloads
54.45 KB
ที่ 1432/2546 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่ง (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 580/2547)
16 downloads
24.40 KB
ที่ 832/2546 เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (เพิ่มเติม)
12 downloads
39.65 KB
ที่ 454/2546 เรื่อง มอบอำนาจการออกหนังสือรับรอง
98 downloads
31.88 KB
ที่ 356/2546 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
13 downloads
39.81 KB
ที่ 355/2546 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
12 downloads
34.27 KB
ที่ 346/2546 เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
8 downloads
41.93 KB
ที่ 344/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติโอนจัดสรรเงินทุนส่งเสริมการประกอบ อาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน
11 downloads
24.47 KB
ที่ 342/2546 เรื่อง มอบอำนาจการยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย
19 downloads
19.40 KB
ที่ 340/2546 เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางประเภท
13 downloads
22.24 KB
ที่ 339/2546 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการขอยืมเงินนอกงบประมาณ
17 downloads
22.68 KB
ที่ 338/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินยืม
25 downloads
32.08 KB
ที่ 337/2546 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขปัญหาการชดเชย ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
23 downloads
58.62 KB
ที่ 336/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาศาล
16 downloads
19.95 KB
ที่ 335/2546 เรื่อง มอบอำนาจการขอเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์และ เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมเงิน
11 downloads
41.81 KB
ที่ 334/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตให้เก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
13 downloads
40.72 KB
ที่ 333/2546 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติใบรับรองการจ่ายเงินกรณีที่ใบสำคัญคู่จ่ายเงินสูญหาย
10 downloads
31.27 KB
ที่ 331/2546 เรื่อง มอบอำนาจการใช้สำเนาเอกสารเป็นหลักฐานแทนต้นฉบับที่สูญหาย
20 downloads
30.38 KB
ที่ 329/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร และค่าส่งไปรษณียภัณฑ์
18 downloads
23.57 KB
ที่ 327/2546 เรื่อง การมอบอำนาจอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการ นอกเวลาราชการปกติ
26 downloads
33.47 KB
ที่ 325/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าและค่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
12 downloads
46.58 KB
ที่ 323/2546 เรื่อง มอบอำนาจค่าเครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ
9 downloads
44.76 KB
ที่ 321/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการดำเนินงานของส่วนราชการ
17 downloads
65.61 KB
ที่ 319/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรทัศน์เคลื่อนที่
12 downloads
46.17 KB
ที่ 317/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแบบ และเครื่องนอน
12 downloads
48.47 KB
ที่ 315/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและ ประดับไฟฟ้าบริเวณอาคารที่ทำการ
10 downloads
59.56 KB
ที่ 313/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการ และสถานที่
10 downloads
57.74 KB
ที่ 311/2546 เรื่อง มอบอำนาจการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของส่วนราชการ
10 downloads
73.51 KB
ที่ 309/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดรายการ ผลิตรายการและถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ
8 downloads
29.85 KB
ที่ 307/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายค่าประเภทต่าง ๆ
15 downloads
48.73 KB
ที่ 305/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ
15 downloads
17.87 KB
ที่ 303/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
13 downloads
51.85 KB
ที่ 301/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ
12 downloads
34.49 KB
ที่ 299/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก อินเตอร์เน็ต (Internet)
18 downloads
17.82 KB
คำสั่งสพฐ. ที่ 153/2546 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม
51 downloads
26.54 KB
ที่ 152/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
20 downloads
29.81 KB
ที่ 151/2546 เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
27 downloads
36.50 KB
ที่ 150/2546 เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
24 downloads
38.22 KB
ที่ 149/2546 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร
15 downloads
17.16 KB
ที่ 148/2546 เรื่อง มอบอำนาจการจัดหาพัสดุตามหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ
11 downloads
27.48 KB
ที่ 145/2546 เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน และใบแจ้งการโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
21 downloads
39.78 KB
ที่ 143/2546 เรื่อง มอบอำนาจการจัดหาพัสดุตามหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ
8 downloads
47.87 KB
ที่ 90/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างลาออกจากราชการ
19 downloads
35.44 KB
ที่ 63/2546 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ
214 downloads
44.47 KB
ที่ 60/2546 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน
28 downloads
26.40 KB
ที่ 54/2546 เรื่อง การออกใบสุทธิและใบรับรองสถานศึกษา
26 downloads
34.41 KB
ที่ 53/2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
32 downloads
23.81 KB
ที่ 52/2546 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งให้ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
14 downloads
21.07 KB
ที่ 51/2546 เรื่อง มอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 1625/2551)
12 downloads
23.36 KB
ที่ 36/2546 เรื่อง มอบอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ
37 downloads
17.79 KB
ที่ 35/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติไปราชการ
25 downloads
49.10 KB
ที่ 30/2546 เรื่อง มอบอำนาจการรับรองการใช้สิทธิ ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
18 downloads
62.39 KB
ที่ 29/2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
178 downloads
20.73 KB
ที่ 28/2546 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่
18 downloads
19.42 KB
ที่ 27/2546 เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ
10 downloads
21.84 KB
ที่ 26/2546 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 1432/2546)
11 downloads
52.83 KB
ที่ 25/2546 เรื่อง การรับรองการใช้สิทธิอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
14 downloads
55.19 KB
ที่ 24/2546 เรื่อง มอบอำนาจการรับรองการใช้สิทธิ ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 151/2546)
8 downloads
28.09 KB
ที่ 23/2546 เรื่อง มอบอำนาจแจ้งการใช้สิทธิ ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 150/2546)
13 downloads
20.81 KB
ที่ 22/2546 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ
281 downloads
59.53 KB
ที่ 21/2546 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม
14 downloads
39.66 KB
ที่ 20/2546 เรื่อง มอบอำนาจการเบิกเงินกับคลังจังหวัด
16 downloads
49.53 KB
ที่ 19/2546 เรื่อง อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
15 downloads
50.49 KB
ที่ 18/2546 เรื่อง มอบอำนาจออกบัตรลูกจ้างประจำ
15 downloads
30.26 KB
ที่ 17/2546 เรื่อง มอบอำนาจออกบัตรประจำตัวข้าราชการ
19 downloads
52.70 KB
ที่ 16/2546 เรื่อง การอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 1602/2547)
10 downloads
47.48 KB
ที่ 15/2546 เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการอยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลา (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 327/2546)
14 downloads
36.62 KB
ที่ 14/2546 เรื่อง การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา(ไม่บังคับใช้แล้ว)
15 downloads
33.95 KB
ที่ 13/2546 เรื่อง มอบอำนาจการรับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน อัตรากำลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
14 downloads
40.93 KB
ที่ 10/2546 เรื่อง มอบอำนาจการใช้รถส่วนกลาง
87 downloads
43.18 KB
ที่ 9/2546 เรื่อง การมอบอำนาจบังคับบัญชาลูกจ้างประจำ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 109/2550)
23 downloads
46.21 KB
ที่ 8/2546 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 109/2550)
15 downloads
46.55 KB
ที่ 7/2546 เรื่อง มอบอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 1259/2555)
27 downloads
56.41 KB
ที่ 6/2546 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติไปราชการ (ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง 1360/2548)
11 downloads
58.13 KB
ที่ 2/2546 เรื่อง มอบอำนาจการบังคับบัญชาผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ไม่บังคับใช้แล้ว)
16 downloads
74.69 KB
คำสั่งสพฐ. ที่ 155/2546 เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในแบบคำขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้างประจำ
145 downloads
63.22 KB
คำสั่งสพฐ. ที่ 161/2549 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
116 downloads
177.01 KB
คำสั่งสพฐ. ที่ 572/2547 เรื่อง มอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม
218 downloads
139.72 KB
คำสั่งสพฐ. ที่ 1241/2547 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการติดตั้ง และย้ายโทรศัพท์ประจำสถานที่ราชการ
55 downloads
95.96 KB
คำสั่งสพฐ. ที่ 1602/2547 เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน
175 downloads
83.06 KB
คำสั่งสพฐ. ที่ 1626/2551 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ พนักงานราชการ
312 downloads
249.83 KB