ารเข้าใช้งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ลิงก์ https://hrms.otepc.go.th/login_for_staff/ (สำหรับ สพท.นำร่อง)

การลงทะเบียนรับรหัสผู้ใช้งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีบรรจุใหม่)

การจัดทำทะเบียนประวัติแรกบรรจุ

Loading