> ด้านการวางแผนอัตรากำลัง

> ด้านการสรรหา

> ด้านการพัฒนา

> ด้านการรักษาไว้

> ด้านการใช้ประโยชน์

> ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัย