เอกสารประกอบการบรรยาย ในการประชุมจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ครูผู้ช่วย รอบบรรจุวันที่ 24 ก.ค. ,5 ส.ค, 27 ส.ค. ,และ 1 ต.ค.2563