1 รองศาสตราจารย์กิติพงษ์ ลือนาม ประธานอนุกรรมการ
2 (ผู้แทน กศจ.) อนุกรรมการ
3 ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ (นายอำเภอจักราช) อนุกรรมการ
4 นายอเนกพงศ์ สิริตระกูลศักดิ์ (ผู้แทน ก.ค.ศ.) อนุกรรมการ
5 นายสงวน มูลนิธิธรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล) อนุกรรมการ
6 นายบรรจง ศรีหาบุญทัน (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) อนุกรรมการ
7 นายสนอง ฝ่ายโชคชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา หรือด้านอื่นฯ) อนุกรรมการ
8 (ตัวแทนครู) อนุกรรมการ
9 นายอำพร ทวรรณกุล (ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา) อนุกรรมการ
10 นางภคมน เอื้อมเก็บ (ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น) อนุกรรมการ
11 นางนัยนา ตันเจริญ (ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2) อนุกรรมการและแลขานุการ
12 นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง (รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2) ผู้ช่วยแลขานุการ
13 นางณัฏฐนิช เตือนใจตน (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้ช่วยแลขานุการ