รายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

1รองศาสตราจารย์กิติพงษ์ ลือนามประธานอนุกรรมการ
2นางวิมลมาลย์ รินไธสง (ผู้แทน กศจ.)อนุกรรมการ
3นายอำเภอจักราช (นายอำเภอหรือผู้แทน)อนุกรรมการ
4นายอเนกพงศ์ สิริตระกูลศักดิ์ (ผู้แทน ก.ค.ศ.)อนุกรรมการ
5นายสงวน มูลนิธิธรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล)อนุกรรมการ
6นายบรรจง ศรีหาบุญทัน (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)อนุกรรมการ
7นายสนอง ฝ่ายโชคชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา หรือด้านอื่นฯ)อนุกรรมการ
8นายสมัชชา เจียรนัย (ตัวแทนครู)อนุกรรมการ
9นายอำพร ทวรรณกุล (ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา)อนุกรรมการ
10นางภคมน เอื้อมเก็บ (ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น)อนุกรรมการ
11นายสมเกียรติ ชิดไธสง (ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2)อนุกรรมการและแลขานุการ