หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

Edit01 กคศ infoA4 ชิ้นที่ 15 01
Edit01 กคศ infoA4 ชิ้นที่ 16 01
Edit01 กคศ infoA4 ชิ้นที่ 17 01

Loading