1. คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ สำหรับครูผู้ช่วย

คลิปวีดีโอ

  1. การบันทึกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนรหัสผู้ใช้งาน