ในการประเมินครั้งที่ 4 ให้สถานศึกษารวบรวมสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1. แบบสรุปผลการประเมิน รวม 4 ครั้ง  (ตามแบบที่แนบ) แบบฟอร์มส่งประเมิน 4 ครั้ง ครู ผช ครบ เสนอ อกศจ.อนุมัติการเ
  2. สำเนา ก.พ.7 ที่เป็นปัจจุบัน
  3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครูที่ไม่หมดอายุ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 11,552 total views,  13 views today