วันที่ 22 ธันวาคม 2563  นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติและรับทราบข้อมูลการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2

Loading