ขั้นตอนการทำ ว21

1. ดู กพ7 ครองตำแหน่งวิทยฐานะปัจจุบัน วัน เดือน ปี อะไร ?

2. คำนวณ /ตั้งเป้าหมายวันที่มีคุณสมบัติหรือวัน ที่ตั้งใจจะขอเลื่อน วิทยฐานะ เพื่อนับ รอบปี แต่ละปี สำหรับ เตรียม วฐ 1( เกี่ยวข้องกับการ วางแผนเก็บ ชั่วโมงอบรมและpIc)

3. เมื่อตั้งเป้าหมายวันที่จะยื่นขอเลื่อนขอ วิทยฐานะได้แล้วก็มา ดูว่า เราต้องประเมินผล การปฏิบัติงาน 13 ตัวชี้วัด ใน วฐ 2 ปีการ ศึกษาไหนบ้าง

4. จัดเตรียมเอกสาร ตาม13 ตัวชี้วัด แล้วทำวฐ 2 ประเมินตัวเอง แล้วยื่นขอรับการประเมินทุก สิ้นปีการศึกษา กรอกผลประเมินแต่ละปีลงไป ใน วฐ 3 เก็บผลประเมินไว้ที่ตนเอง/รร (ย้าย ไปไหนก็หอบผลประเมินไปด้วยไม่ต้องกังวล)

5. เมื่อครบ 5ปี ที่มีคุณสมบัติ/วันที่พร้อม วางแผนไว้แต่ตันก็ยื่น วฐ 1 วฐ2วฐ 3 (ที่เรา เก็บไว้ทุกปี) แจ้ง รร ไปว่าเราจะขอเลื่อน วิทยฐานะ ที่เหลือ รร จะตรวจสอบจัดส่ง เอกสารเอง

6. ป.ล. การทำ วฐ1 ตั้งเบ้าหมายยื่นวันไหน ก็ ต้องยื่นวันนั้น หากเลื่อนวัน ข้อมูลก็เลื่อนตาม อาจมีผลกระทบ ต่อ ชั่วโมงต่างๆที่เราเก็บ และ อาจขาดคุณสมบัติ