นโยบายการให้บริการ : ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจช่วยเหลือ ไม่เบื่อคำถาม บริการล้ำเทคโนโลยี 4.0 : ข้าราชการครูส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สามารถตรวจสอบสถานะการขอได้ ผ่านระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 2 หรือ คลิกที่นี่

บุคลากรกลุ่ม

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสง่า จันทร์วิเศษ

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

 • thumbnail

  นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง

  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

 • thumbnail

  นางสุกัญญา รัตนาภรณ์

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

 • thumbnail

  นางตติยา ใจกล้า

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางวิภาวรรณ จันทรวิวัฒน์

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายสมคิด ปลิงกระโทก

  เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 • thumbnail

  นางณัฏฐนิช เตือนใจตน

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายมีชัย ใจดี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสุชาดา แดงจันทึก

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายสมคิด ปลิงกระโทก

  เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

 • thumbnail

  นางเนาวรัตน์ ปัญหาราช

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  จ.ส.ท.สมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่น

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • thumbnail

  นางสาวภัทรญา สุขพร้อม

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสุชาดา แดงจันทึก

  เจ้าพนักงานธุรการ

^