HRIS@Korat2

ข้อมูลโรงเรียน>> อำเภอ
อำเภอ จำนวน 175 โรงเรียน จากทั้งหมด 175 โรงเรียน
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด
ที่ โรงเรียน ผอ. รอง ผอ. ข้าราชการครู รวม จำนวนนักเรียน ขนาดตามเกณฑ์ย้าย ผอ.
1  30020001 ไทรทอง
1
0
6
7
118
ขนาดเล็ก
2  30020002 บ้านดงพลอง
1
0
9
10
196
ขนาดเล็ก
3  30020003 บ้านทรัพย์เจริญ
0
0
2
2
31
ขนาดเล็ก
4  30020004 บ้านพระนารายณ์
1
0
12
13
128
ขนาดเล็ก
5  30020005 บ้านหนองขามน้อย
1
0
8
9
125
ขนาดเล็ก
6  30020006 วัดหนองบัวยอดแก้ว
1
0
8
9
119
ขนาดเล็ก
7  30020007 จักราชราษฎร์สามัคคี
1
1
28
30
713
ขนาดกลาง
8  30020009 บ้านตะกุดเครือปลอก
1
0
7
8
146
ขนาดเล็ก
9  30020010 บ้านโนนพฤกษ์
1
0
5
6
93
ขนาดเล็ก
10  30020011 บ้านหนองบัวกลาง
1
0
7
8
137
ขนาดเล็ก
11  30020012 บ้านหนองนกกวัก
1
0
5
6
103
ขนาดเล็ก
12  30020013 หนองพลวงพิทยา
1
0
6
7
112
ขนาดเล็ก
13  30020014 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
1
0
16
17
332
ขนาดเล็ก
14  30020015 บ้านทองหลาง
1
0
2
3
36
ขนาดเล็ก
15  30020016 รัฐการุณวิทยา
1
0
11
12
254
ขนาดเล็ก
16  30020017 วัดเหมสูง
1
0
7
8
120
ขนาดเล็ก
17  30020019 บ้านโนนตาพรม
1
0
5
6
108
ขนาดเล็ก
18  30020020 บ้านช่องโค
1
0
6
7
77
ขนาดเล็ก
19  30020021 บ้านละกอ
1
0
16
17
302
ขนาดเล็ก
20  30020022 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
1
0
4
5
66
ขนาดเล็ก
21  30020023 อรพิมพ์วิทยา
1
0
8
9
119
ขนาดเล็ก
22  30020025 บ้านโกรกไม้แดง
0
0
2
2
15
ขนาดเล็ก
23  30020026 บ้านโคกสำโรง
1
0
4
5
107
ขนาดเล็ก
24  30020027 วัดหินมงคล
1
0
5
6
81
ขนาดเล็ก
25  30020028 บ้านบุวังหว้า
1
0
8
9
145
ขนาดเล็ก
26  30020029 บ้านหนองไผ่
1
0
7
8
138
ขนาดเล็ก
27  30020030 ขามสงเคราะห์
1
0
4
5
61
ขนาดเล็ก
28  30020031 ชุมชนสว่างวิทยา
1
0
21
22
434
ขนาดเล็ก
29  30020032 ชาติวิทยา
1
0
11
12
245
ขนาดเล็ก
30  30020033 บ้านโนนทะยุง
0
0
3
3
38
ขนาดเล็ก
31  30020034 บ้านโนนพะไล
0
0
7
7
133
ขนาดเล็ก
32  30020035 บ้านหนองขาม
1
0
10
11
165
ขนาดเล็ก
33  30020036 ราษฎร์บำรุง
0
0
2
2
31
ขนาดเล็ก
34  30020037 สามัคคีวิทยา
1
0
3
4
45
ขนาดเล็ก
35  30020038 บ้านหนองแมว
0
0
3
3
47
ขนาดเล็ก
36  30020039 วัดหนองนกคุ่ม
1
0
10
11
94
ขนาดเล็ก
37  30020040 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
1
0
16
17
315
ขนาดเล็ก
38  30020041 บ้านโคกพระ
1
0
7
8
126
ขนาดเล็ก
39  30020042 วัดหนองจอก
1
0
5
6
90
ขนาดเล็ก
40  30020043 วัดหนองพลวง
1
0
8
9
215
ขนาดเล็ก
41  30020044 บ้านสวนปอ
1
0
4
5
79
ขนาดเล็ก
42  30020045 บ้านหินโคน
1
0
11
12
170
ขนาดเล็ก
43  30020046 เสมาอุปถัมภ์
1
0
17
18
315
ขนาดเล็ก
44  30020047 บ้านหนองจระเข้หิน
1
0
6
7
110
ขนาดเล็ก
45  30020048 บ้านดอน
1
0
4
5
56
ขนาดเล็ก
46  30020050 วัดพะโค
1
0
7
8
59
ขนาดเล็ก
47  30020051 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
1
0
62
63
1667
ขนาดใหญ่
48  30020052 บ้านบิง
0
0
3
3
62
ขนาดเล็ก
49  30020053 บ้านบึงทับปรางค์
1
0
6
7
122
ขนาดเล็ก
50  30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์
1
1
9
11
292
ขนาดเล็ก
51  30020055 บ้านด่านเกวียน
1
0
18
19
383
ขนาดเล็ก
52  30020056 บ้านตูม
1
0
3
4
100
ขนาดเล็ก
53  30020057 บ้านหนองบอน
1
0
12
13
148
ขนาดเล็ก
54  30020058 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
1
0
15
16
254
ขนาดเล็ก
55  30020059 บ้านหนองกก
1
0
15
16
287
ขนาดเล็ก
56  30020060 ชลประทานบ้านกอโจด
1
0
13
14
219
ขนาดเล็ก
57  30020061 บ้านโจด
1
0
6
7
102
ขนาดเล็ก
58  30020062 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
0
0
9
9
120
ขนาดเล็ก
59  30020063 บ้านโนนเพชร
1
0
3
4
53
ขนาดเล็ก
60  30020064 ชุมชนดอนไพล
1
0
9
10
141
ขนาดเล็ก
61  30020065 ชลประทานนาตลิ่งชัน
1
0
12
13
215
ขนาดเล็ก
62  30020066 บ้านบึงพระ
1
0
9
10
135
ขนาดเล็ก
63  30020067 บ้านท่าลาดขาว
1
0
5
6
94
ขนาดเล็ก
64  30020068 บ้านบึงไทย
1
0
3
4
63
ขนาดเล็ก
65  30020069 บ้านท่าอ่าง
1
0
14
15
259
ขนาดเล็ก
66  30020070 บ้านกุดโบสถ์
1
0
3
4
51
ขนาดเล็ก
67  30020071 บ้านดอนพราหมณ์
1
0
6
7
89
ขนาดเล็ก
68  30020072 บ้านหนองเสาเดียว
1
0
3
4
74
ขนาดเล็ก
69  30020073 บ้านโนนปอแดง
1
0
5
6
85
ขนาดเล็ก
70  30020074 บ้านโค้งกระโดน
1
0
3
4
42
ขนาดเล็ก
71  30020075 บ้านดอนเกตุ
1
0
8
9
132
ขนาดเล็ก
72  30020076 บ้านดะแลง
0
0
2
2
35
ขนาดเล็ก
73  30020077 บ้านปอพราน
1
0
15
16
286
ขนาดเล็ก
74  30020078 บ้านหนองปรึก
1
0
10
11
103
ขนาดเล็ก
75  30020079 บ้านปรางค์
1
0
2
3
50
ขนาดเล็ก
76  30020080 วัดกุดสวาย
1
0
3
4
46
ขนาดเล็ก
77  30020081 ชุมชนพลับพลา
1
0
3
4
84
ขนาดเล็ก
78  30020082 บ้านกอกวิทยา
0
0
3
3
73
ขนาดเล็ก
79  30020083 บ้านคลองกลาง
1
0
4
5
72
ขนาดเล็ก
80  30020084 บ้านท่าตะเคียน
1
0
4
5
58
ขนาดเล็ก
81  30020085 บ้านละลม
1
0
17
18
313
ขนาดเล็ก
82  30020086 บ้านกุดจอกน้อย
1
0
5
6
63
ขนาดเล็ก
83  30020087 บ้านกุดจอกใหญ่
1
0
7
8
123
ขนาดเล็ก
84  30020089 บ้านซ่าเลือด
1
0
4
5
48
ขนาดเล็ก
85  30020090 บ้านโนนขี้ตุ่น
1
0
3
4
35
ขนาดเล็ก
86  30020091 บ้านหนองบัวรองสามัคคี
0
0
0
0
8
ขนาดเล็ก
87  30020092 บ้านหัวทำนบ
1
0
14
15
190
ขนาดเล็ก
88  30020093 บ้านจอมศรี
0
0
4
4
41
ขนาดเล็ก
89  30020094 บ้านหนองม่วงหวาน
1
0
20
21
309
ขนาดเล็ก
90  30020095 บ้านหนองม่วงใหญ่
1
0
11
12
132
ขนาดเล็ก
91  30020096 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
0
0
3
3
53
ขนาดเล็ก
92  30020097 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
1
0
4
5
64
ขนาดเล็ก
93  30020098 วัดหนองนา
1
0
14
15
139
ขนาดเล็ก
94  30020099 บ้านนาตะคุ
1
0
8
9
148
ขนาดเล็ก
95  30020100 บ้านตะโก
0
0
5
5
103
ขนาดเล็ก
96  30020101 บ้านหนองไผ่
1
0
7
8
127
ขนาดเล็ก
97  30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย
1
0
13
14
215
ขนาดเล็ก
98  30020103 บ้านโนนทอง
1
0
15
16
159
ขนาดเล็ก
99  30020104 บ้านโนนสำราญ
1
0
5
6
77
ขนาดเล็ก
100  30020105 บ้านเมืองพลับพลา
0
0
3
3
65
ขนาดเล็ก
101  30020106 บ้านท่าลี่
1
0
11
12
251
ขนาดเล็ก
102  30020107 บ้านสระแก้ว
0
0
3
3
41
ขนาดเล็ก
103  30020108 บ้านหนองชุมแสง
1
0
4
5
78
ขนาดเล็ก
104  30020109 บ้านหลุ่งตะเคียน
1
0
7
8
159
ขนาดเล็ก
105  30020110 รักชาติประชาบำรุง
0
0
3
3
62
ขนาดเล็ก
106  30020111 บ้านกระทุ่มแท่น
1
0
4
5
88
ขนาดเล็ก
107  30020112 บ้านตะแกรง
1
0
8
9
107
ขนาดเล็ก
108  30020113 บ้านหนองนกเขา
1
0
7
8
156
ขนาดเล็ก
109  30020114 บ้านหนองสาย
1
0
15
16
229
ขนาดเล็ก
110  30020115 บ้านกู่โกสีย์วิทยา
1
0
9
10
146
ขนาดเล็ก
111  30020116 บ้านเมืองรัง
1
0
6
7
91
ขนาดเล็ก
112  30020117 บ้านหนองปรือ
1
0
8
9
168
ขนาดเล็ก
113  30020118 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
1
0
5
6
100
ขนาดเล็ก
114  30020119 บ้านหลุ่งประดู่
1
0
14
15
190
ขนาดเล็ก
115  30020120 บ้านโคกพลวง
0
0
3
3
61
ขนาดเล็ก
116  30020121 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
0
0
3
3
51
ขนาดเล็ก
117  30020122 บ้านหนองม่วง
1
0
3
4
62
ขนาดเล็ก
118  30020123 บ้านห้วยแคน
1
0
12
13
149
ขนาดเล็ก
119  30020124 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
1
0
35
36
869
ขนาดกลาง
120  30020125 บ้านห้วยปอ
1
0
7
8
97
ขนาดเล็ก
121  30020126 บ้านสวนหอม
1
0
11
12
152
ขนาดเล็ก
122  30020127 บ้านแสนสุข
1
0
15
16
306
ขนาดเล็ก
123  30020128 บ้านหนองโสน
0
0
3
3
9
ขนาดเล็ก
124  30020129 บ้านหัวสะพาน
1
0
8
9
140
ขนาดเล็ก
125  30020130 บ้านหินดาด
1
0
20
21
379
ขนาดเล็ก
126  30020131 บ้านโคกสะอาด
1
0
5
6
93
ขนาดเล็ก
127  30020132 บ้านตะคร้อ
0
0
6
6
79
ขนาดเล็ก
128  30020133 บ้านสระมะค่า
1
0
4
5
80
ขนาดเล็ก
129  30020134 บ้านหนองพลอง
1
0
9
10
106
ขนาดเล็ก
130  30020135 บ้านซับตะคร้อ
1
0
7
8
110
ขนาดเล็ก
131  30020136 บ้านสระซาง
0
0
3
3
25
ขนาดเล็ก
132  30020137 บ้านใหม่ไทยเจริญ
1
1
11
13
199
ขนาดเล็ก
133  30020138 บ้านใหม่สมบูรณ์
1
0
2
3
28
ขนาดเล็ก
134  30020139 บ้านถนนหัก
1
0
6
7
91
ขนาดเล็ก
135  30020140 บ้านลุงเขว้า
1
0
17
18
340
ขนาดเล็ก
136  30020141 บ้านหนองจาน
0
0
2
2
26
ขนาดเล็ก
137  30020142 บ้านท่าตะแบก
1
0
14
15
241
ขนาดเล็ก
138  30020143 บ้านทุ่งหัวขวาน
0
0
2
2
12
ขนาดเล็ก
139  30020144 บ้านพระ
1
0
17
18
350
ขนาดเล็ก
140  30020145 บ้านสารภี
1
0
18
19
335
ขนาดเล็ก
141  30020146 บ้านยอกขาม
1
0
3
4
53
ขนาดเล็ก
142  30020147 บ้านหนองตะไก้
1
0
18
19
410
ขนาดเล็ก
143  30020148 บ้านสว่างวิทยา
1
0
18
19
378
ขนาดเล็ก
144  30020149 บ้านหนองไทร
1
0
2
3
52
ขนาดเล็ก
145  30020150 บ้านหนองบุนนาก
1
0
19
20
413
ขนาดเล็ก
146  30020151 เทียมนครวิทยา
1
0
17
18
298
ขนาดเล็ก
147  30020152 บ้านหนองไม้ไผ่
1
0
13
14
221
ขนาดเล็ก
148  30020153 บ้านสระมะค่า
1
0
3
4
40
ขนาดเล็ก
149  30020154 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
0
0
4
4
94
ขนาดเล็ก
150  30020155 บ้านหนองกระทุ่ม
1
0
13
14
132
ขนาดเล็ก
151  30020156 บ้านบุกระโทก
1
0
16
17
276
ขนาดเล็ก
152  30020157 บ้านคลองสารเพชร
0
0
5
5
97
ขนาดเล็ก
153  30020158 บ้านหนองลูกควาย
1
0
3
4
42
ขนาดเล็ก
154  30020159 บ้านหนองสะแก
1
0
13
14
203
ขนาดเล็ก
155  30020160 บ้านหนองหัวแรด
1
0
39
40
993
ขนาดกลาง
156  30020161 บ้านกรูด
1
0
4
5
95
ขนาดเล็ก
157  30020162 สมบูรณ์วัฒนา
1
0
8
9
126
ขนาดเล็ก
158  30020163 เพชรมาตุคลา
1
0
6
7
99
ขนาดเล็ก
159  30020164 พิมานประชาสันต์
0
0
3
3
54
ขนาดเล็ก
160  30020165 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
1
0
4
5
51
ขนาดเล็ก
161  30020166 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
1
0
13
14
314
ขนาดเล็ก
162  30020167 โนนตาวิทย์
1
0
4
5
82
ขนาดเล็ก
163  30020168 บ้านกันผม
1
0
5
6
111
ขนาดเล็ก
164  30020169 บ้านพระพุทธ
1
0
14
15
150
ขนาดเล็ก
165  30020170 บ้านด่านพัฒนา
1
0
8
9
64
ขนาดเล็ก
166  30020171 ภูทองวิทยา
1
0
5
6
26
ขนาดเล็ก
167  30020172 ชุมชนวัดรวง
1
0
11
12
277
ขนาดเล็ก
168  30020173 บ้านนาตาวงษ์
1
0
9
10
197
ขนาดเล็ก
169  30020174 วัดสลักได
1
0
4
5
66
ขนาดเล็ก
170  30020175 สมานมิตรวิทยา
1
0
7
8
182
ขนาดเล็ก
171  30020176 อำนวยศิลป์สารกิจ
0
0
4
4
58
ขนาดเล็ก
172  30020177 โคกวังวนวิทยา
1
0
8
9
126
ขนาดเล็ก
173  30020178 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
1
0
9
10
139
ขนาดเล็ก
174  30020179 บ้านหนองบัวโคก
1
0
4
5
73
ขนาดเล็ก
175  30020180 บ้านหนองยาง
1
0
10
11
167
ขนาดเล็ก
คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูรายละเอียด  

ขนาดของสถานศึกษาแบ่งตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

 1. ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป
 2. ขนาดใหญ่ นักเรียน 1,500 – 2,499 คน
 3. ขนาดกลาง นักเรียน 500 – 1,499 คน
 4. ขนาดเล็ก นักเรียนตั้งแต่ 499 คนลงมา