HRIS@Korat2

ข้อมูลโรงเรียน>> อำเภอ
เลือกอำเภอที่ต้องการแสดงข้อมูล
 

ขนาดของสถานศึกษาแบ่งตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

 1. ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป
 2. ขนาดใหญ่ นักเรียน 1,500 – 2,499 คน
 3. ขนาดกลาง นักเรียน 500 – 1,499 คน
 4. ขนาดเล็ก นักเรียนตั้งแต่ 499 คนลงมา