ผู้บริหารโรงเรียน >> ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง 18 โรงเรียน

โรงเรียน อำเภอ สถานะ
1. บ้านทรัพย์เจริญ จักราช -
2. บ้านโกรกไม้แดง จักราช -
3. บ้านโนนพะไล จักราช -
4. ราษฎร์บำรุง จักราช -
5. บ้านท่าลาดขาว โชคชัย -
6. บ้านดะแลง โชคชัย -
7. บ้านสระซาง หนองบุญมาก -
8. บ้านทุ่งหัวขวาน หนองบุญมาก -
9. บ้านหนองจาน หนองบุญมาก -
10. บ้านเมืองพลับพลา ห้วยแถลง -
11. บ้านสระแก้ว ห้วยแถลง -
12. บ้านหนองบัวรองสามัคคี ห้วยแถลง -
13. บ้านโคกพลวง ห้วยแถลง -
14. บ้านจอมศรี ห้วยแถลง -
15. บ้านตะคร้อ ห้วยแถลง -
16. บ้านหนองโสน ห้วยแถลง -
17. อำนวยศิลป์สารกิจ เฉลิมพระเกียรติ -
18. บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) เฉลิมพระเกียรติ -