HRIS@Korat2

 • ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอ จำนวน 175 ราย | แสดงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด
  ** ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนอีเมล์ สพป.นครราชสีมา เขต2 http://gsuite.korat2.go.th
  นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง
  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
  นางจรัญญา หงษ์แปลง
  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
  นายเสน่ห์ ธีระกุล
  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์
  นายโกเมน แตงกระโทก
  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง
  นายคำพอ สมบัติภูธร
  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
  นายประเสริฐ นันกระโทก
  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา
  นายอนันต์ สุวรรณะ
  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านทองหลาง
  นายปริญญา โพธินา
  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
  นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
  โรงเรียนวัดเหมสูง
  นายสุเทพ จันทีนอก
  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
  นายหนูชวน มุงคุณคำชาว
  โรงเรียนบ้านโคกพระ
  นายกฤชฐา ดอนกระโทก
  โรงเรียนวัดหนองจอก
  โทร 08-1977-6647 kridchatha.do@korat2.go.th
  นายชำนาญ นาคศิริ
  โรงเรียนวัดหนองพลวง
  นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์
  โรงเรียนไทรทอง
  นายนิเวช ช่างทำ
  โรงเรียนบ้านดงพลอง
  นายเซีย นิเรียงรัมย์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
  นายชาลี แดงหล้า
  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
  นายอำนวย บุราณรมย์
  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
  นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา
  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว
  นางนิติญา นิเรียงรัมย์
  โรงเรียนขามสงเคราะห์
  นายอุทิศ พงษ์ภาลี
  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
  นายเจษฎา สุปัญญเดชา
  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า
  นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง
  โรงเรียนบ้านหนองไผ่
  นายเรืองกิตถิ์ ทิศบดี
  โรงเรียนวัดหินมงคล
  นายโสภา คำรินทร์
  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
  นายบรรจบ เรียมริมมะดัน
  โรงเรียนบ้านช่องโค
  นายวีรพงษ์ คุรุกิจกำจร
  โรงเรียนบ้านละกอ
  นางนัชชา ชาญชัยภูวดล
  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
  นายประสาน อรพิมพ์
  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
  โทร O8-9285-2921 prasan.or@korat2.go.th
  นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง
  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง
  ว่าที่ร.ต.สัญญา เขียวปาน
  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
  นายสมเกียรติ พึ่งจันดา
  โรงเรียนชาติวิทยา
  นางสำราญ เถกระโทก
  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง
  โทร 09-3952-2216 samran.th@korat2.go.th
  นายอภิวัฒน์ ชนะชัย
  โรงเรียนบ้านโนนพะไล
  นายภิสิทธิ์ สมาน
  โรงเรียนบ้านหนองขาม
  นางวริศรา แก้วแกมเกษ
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง
  น.ส.พิมพิมุก ผดุงฐิติพันธ์
  โรงเรียนสามัคคีวิทยา
  นายณัฐพล ประสงค์ทรัพย์
  โรงเรียนบ้านหนองแมว