HRIS@Korat2

 • ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอ จำนวน 175 ราย
  นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง
  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
  โทร 08-9286-8892
  นางจรัญญา หงษ์แปลง
  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
  โทร 08-1789-4121
  นายเสน่ห์ ธีระกุล
  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์
  โทร 08-1999-9830
  นายโกเมน แตงกระโทก
  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง
  โทร 08-1065-5804
  นายคำพอ สมบัติภูธร
  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
  โทร 08-7261-7838
  นายประเสริฐ นันกระโทก
  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา
  โทร 09-6209-2577
  นายอนันต์ สุวรรณะ
  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
  โทร 09-1336-3693
  นายวิฑูรย์ ไทยน้อย
  โรงเรียนบ้านทองหลาง
  โทร 09-0189-3349
  นายวรเชษฐ์ ตีบไธสง
  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
  โทร 08-9280-9878
  นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
  โรงเรียนวัดเหมสูง
  โทร 08-8595-4591
  นายสุเทพ จันทีนอก
  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
  โทร 09-3549-2277
  นายหนูชวน มุงคุณคำชาว
  โรงเรียนบ้านโคกพระ
  โทร 08-9847-7057
  นายกฤชฐา ดอนกระโทก
  โรงเรียนวัดหนองจอก
  โทร 08-1977-6647
  นายชำนาญ นาคศิริ
  โรงเรียนวัดหนองพลวง
  โทร 08-7875-4989
  นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์
  โรงเรียนไทรทอง
  โทร 08-9232-9006
  นายประจักษ์ พรมมาแข้
  โรงเรียนบ้านดงพลอง
  โทร 06-5118-7063
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
  -
  นายชาลี แดงหล้า
  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
  โทร 08-9945-9822
  นายอำนวย บุราณรมย์
  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย
  โทร 09-5895-2810
  นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา
  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว
  โทร 08-1185-5353
  นางนิติญา นิเรียงรัมย์
  โรงเรียนขามสงเคราะห์
  โทร 08-1789-5952
  นายอุทิศ พงษ์ภาลี
  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
  โทร 08-9578-7377
  นายเจษฎา สุปัญญเดชา
  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า
  โทร 08-1282-1628
  นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง
  โรงเรียนบ้านหนองไผ่
  โทร 08-4494-4866
  นายเรืองกิตถิ์ ทิศบดี
  โรงเรียนวัดหินมงคล
  โทร 09-0246-2575
  นายโสภา คำรินทร์
  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
  โทร 09-9458-2376
  นายบรรจบ เรียมริมมะดัน
  โรงเรียนบ้านช่องโค
  โทร 08-1068-4463
  นายวีรพงษ์ คุรุกิจกำจร
  โรงเรียนบ้านละกอ
  โทร 08-1264-8337
  นางนัชชา ชาญชัยภูวดล
  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
  โทร 09-8147-9133
  นายประสาน อรพิมพ์
  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
  โทร 08-9285-2921
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง
  -
  ว่าที่ร.ต.สัญญา เขียวปาน
  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
  โทร 09-5618-4177
  นายสมเกียรติ พึ่งจันดา
  โรงเรียนชาติวิทยา
  โทร 09-1017-8008
  นายวิโรจน์ เลิศพงษ์
  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง
  โทร 08-9286-4200
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านโนนพะไล
  -
  นายภิสิทธิ์ สมาน
  โรงเรียนบ้านหนองขาม
  โทร 08-7959-6393
  ว่าง
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง
  -
  น.ส.พิมพิมุก ผดุงฐิติพันธ์
  โรงเรียนสามัคคีวิทยา
  โทร 09-8585-5001
  นายนิเวช ช่างทำ
  โรงเรียนบ้านหนองแมว
  โทร 09-6675-9424
  นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน
  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
  โทร 08-9282-8683
  นายธรรมรงค์ ทองสุข
  โรงเรียนบ้านสวนปอ
  โทร 08-1879-4996
  นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์
  โรงเรียนบ้านหินโคน
  โทร 09-8835-5469
  นายอำพร ทวรรณกุล
  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์
  โทร 09-1835-5469
  นายปัญญา สังข์สูงเนิน
  โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
  โทร 09-3329-3997
  นายบรรจบ ชวนสุข
  โรงเรียนบ้านดอน
  โทร 08-1074-0873
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว
  -
  นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร
  โรงเรียนบ้านบึงไทย
  โทร 08-6264-4918
  นายสนอง ฝ่ายโชคชัย
  โรงเรียนบ้านบึงพระ
  -
  นายนรเศรษณ์ วงษ์จรรยาพร
  โรงเรียนวัดพะโค
  โทร 09-8096-4747
  นายจำรัส บุญเชื่อง
  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
  โทร 09-7339-4466
  นายปริญญา โพธินา
  โรงเรียนบ้านบิง
  โทร 08-2751-1681
  นายอาวุธ ฤชุภูมิพันธุ์
  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์
  โทร 06-1116-2591
  นายสมชัย สันติภัคพงศ์
  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
  โทร 08-1877-6725
  นายสราวุธ รุณชัยศรี
  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
  โทร 08-8443-4077
  นายประภาศ อุปากุล
  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
  โทร 08-1877-7265
  นายนิกร เพ็งลี
  โรงเรียนบ้านตูม
  โทร 08-1739-6229
  นายบุญเอื้อ นาคใหม่
  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
  โทร 08-9845-2601
  น.ส.สุรีย์พร พรมยกบัตร์
  โรงเรียนบ้านหนองบอน
  โทร 08-1997-6644
  นายอำนาจ บรรจงรอด
  โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์
  โทร 08-1760-7829
  นายธนาทิต นวนกระโทก
  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว
  โทร 08-5340-4109
  นายปรีชา อุตสาหพงษ์
  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
  โทร 08-1999-1136
  นายวีระพล มาจันทึก
  โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน
  โทร 08-1879-0590
  น.ส.มยุรีย์ เนตรศิลานนท์
  โรงเรียนบ้านดอนเกตุ
  โทร 08-9579-2018
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านดะแลง
  -
  นายดำเกิง เงินพลับพลา
  โรงเรียนบ้านปอพราน
  โทร 09-1768-6007
  นายกงไกร สง่าเนตร
  โรงเรียนบ้านหนองปรึก
  โทร 09-1831-5675
  ว่าที่ร.ต.ดนุวัศ ไชยสงค์
  โรงเรียนชุมชนพลับพลา
  โทร 08-1549-8172
  นายศิริพงษ์ วงศ์สุทธิรัตน์
  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา
  โทร 08-9844-7400
  นายทวีวิทย์ ยังทินนัง
  โรงเรียนบ้านคลองกลาง
  โทร 08-9574-9036
  นายสุวิทย์ ครึกกระโทก
  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน
  โทร 08-0731-3686
  น.ส.วาชินี บุญญพาพงศ์
  โรงเรียนบ้านปรางค์
  โทร 08-1321-6245
  นายพิเชษฐ์ วันทากุล
  โรงเรียนวัดกุดสวาย
  โทร 08-6877-4793
  นายบุญจง เอี่ยมกลาง
  โรงเรียนชุมชนดอนไพล
  โทร 09-8413-5919
  นายไพรวัลย์ ขยายวงศ์
  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
  โทร 08-1164-8913
  นายสุพจน์ ติสันเทียะ
  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
  โทร 08-3378-8105
  นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา
  โรงเรียนบ้านโจด
  โทร 08-4479-9011
  น.ส.อังคณา ภิญโญยาง
  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา
  โทร 08-1966-3044
  ว่าที่ร.ต.นริศย์ กิจเพิ่มพูล
  โรงเรียนบ้านโนนเพชร
  โทร 08-8359-5769
  นายธงชัย ป่วงกระโทก
  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
  โทร 08-5776-5114
  นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์
  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่
  โทร 08-5055-7671
  นายชาญชัย พงษ์ศรี
  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
  โทร 08-1760-3506
  นายสุพจน์ สุวิวัฒนานันท์
  โรงเรียนบ้านละลม
  โทร 09-0290-3443
  นายสุระพร ชมกลาง
  โรงเรียนบ้านหนองกก
  โทร 08-1264-8578
  นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน
  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
  โทร 08-7962-2407
  นายอนุชิต ป่วงกระโทก
  โรงเรียนบ้านถนนหัก
  โทร 08-1760-6872
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านสระซาง
  -
  นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่
  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
  โทร 08-1389-8498
  นายสมพร พานอิ่มมะเริง
  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์
  โทร 08-5024-6778
  นางรมิตา สีมาพล
  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร
  โทร 08-9582-3211
  นายศรายุธ จรรยาจารุวงศ์
  โรงเรียนบ้านบุกระโทก
  โทร 08-8581-5102
  นายพิมล ศรีโพนทอง
  โรงเรียนบ้านสระมะค่า
  โทร 09-8558-4784
  นายชาญณรงค์ มากพันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
  โทร 08-9845-2377
  นายประครอง วงศ์ฉลาด
  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
  โทร 08-5491-6041
  นายมังกร เทกระโทก
  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่
  โทร 08-1360-7559
  นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง
  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
  โทร 08-1999-4634
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน
  -
  นายสมศักดิ์ ดวงกระโทก
  โรงเรียนบ้านพระ
  โทร 08-9848-3471
  นายวรรณษา ชิตรัตถา
  โรงเรียนบ้านสารภี
  โทร 08-1966-2902
  นายทวีศักดิ์ พันธนาม
  โรงเรียนบ้านยอกขาม
  โทร 08-5028-2855
  นายสัมฤทธิ์ กลมกลาง
  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
  โทร 08-4836-8239
  นายสงวน มูลนิธิธรรม
  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
  โทร 08-1876-5512
  นายนฤชา ดุจจานุทัศน์
  โรงเรียนบ้านหนองไทร
  โทร 09-1834-0239
  นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
  โทร 08-7846-6054
  นายสมเด็จ ภิญโญยาง
  โรงเรียนเทียมนครวิทยา
  โทร 08-9428-2239
  น.ส.สุธาสินี สว่างศรี
  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย
  โทร 08-1761-2068
  นายมนชัย เยื่องกลาง
  โรงเรียนบ้านหนองสะแก
  โทร 08-5763-1606
  นายเสรี เจริญกลาง
  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
  โทร 08-9722-2068
  นายสุริยา แสนท้าว
  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า
  โทร 08-6260-4072
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านหนองจาน
  -
  นายสมโภชน์ ฉ่ำธงชัย
  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
  โทร 08-9845-5930
  นายอาริยะ วาทไธสง
  โรงเรียนบ้านโนนทอง
  โทร 06-2347-0933
  นายสำราญ ฝากไธสง
  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
  โทร 09-8743-0336
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
  -
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านสระแก้ว
  -
  นายวีรวัฒน์ จตุรวงศ์
  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
  โทร 09-0262-3535
  นายสิทธิชัย ลวกไธสง
  โรงเรียนบ้านท่าลี่
  โทร 08-1321-4209
  นางภนิตา เศรษฐคุณากุล
  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด
  โทร 06-4353-5654
  น.ส.จงจิตต์ จงปัตนา
  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
  โทร 08-6864-7542
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี
  -
  นายอุดม สุภารี
  โรงเรียนบ้านห้วยแคน
  โทร 08-1725-6659
  นางประดับ กุมาลา
  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ
  โทร 08-3368-7419
  นางจันทร์จิรา วาปีทะ
  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
  โทร 08-9846-0160
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านโคกพลวง
  -
  นายวีรชัชช์ นิลทวี
  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
  โทร 06-1258-9273
  นายสมศักดิ์ จำปาหล้า
  โรงเรียนบ้านเมืองรัง
  โทร 08-9846-2954
  นายสากล พันธ์สวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
  โทร 09-8607-5793
  นายอัครเดช ไชยโยราช
  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา
  โทร 08-8351-9465
  นายธงชัย ปิดตาละเพ
  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่
  โทร 08-8377-5581
  นายสะอาด ระติเดช
  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา
  โทร 08-1999-0276
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านจอมศรี
  -
  นายเชิด บุบผามาลา
  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน
  โทร 09-2507-5522
  นายฉลอง จันทร์ลอย
  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่
  โทร 08-9849-5291
  นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์
  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
  โทร 08-6261-9046
  นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย
  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
  โทร 09-1020-3702
  น.ส.อ้อย สงึมรัมย์
  โรงเรียนวัดหนองนา
  โทร 08-2130-5559
  นายอุทัย คำสีหา
  โรงเรียนบ้านนาตะคุ
  โทร 09-0189-1513
  นายสหพันธ์ เปาจันทึก
  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น
  โทร 09-6306-5633
  นายสมดี พรหนองแสน
  โรงเรียนบ้านตะแกรง
  โทร 08-7260-7876
  ส.ต.ต.อุดม สกิจขวา
  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา
  โทร 08-0168-3991
  นายสันติวัฒน์ สุภัทโรบล
  โรงเรียนบ้านหนองสาย
  โทร 09-2283-8289
  นายสุรพล หมื่นโยชน์
  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน
  โทร 09-5497-6216
  ว่าที่ร.ต.วีรชน เทนอิสสระ
  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง
  โทร 08-3380-8228
  นายมานะ ครุธาโรจน์
  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
  โทร 08-1470-6413
  น.ส.วิภาวดี ปัจจัยโก
  โรงเรียนบ้านตะโก
  โทร 08-9844-6957
  นายอุดร พนมศรี
  โรงเรียนบ้านสวนหอม
  โทร 08-9286-2415
  นายระติเดช ทับแสนลี
  โรงเรียนบ้านแสนสุข
  โทร 09-7335-5797
  นายสุวิทย์ จงสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านหนองไผ่
  โทร 08-8354-2248
  นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์
  โรงเรียนบ้านห้วยปอ
  โทร 06-1149-6335
  นายรักชาติ พันธ์ศรี
  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
  โทร 08-9280-7239
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านตะคร้อ
  -
  นางธนิตา ปัตตาเทสัง
  โรงเรียนบ้านสระมะค่า
  โทร 09-0375-7891
  นายทองอินทร์ ไปเจอะ
  โรงเรียนบ้านหนองพลอง
  โทร 08-6261-6112
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านหนองโสน
  -
  นายธนิต แทนสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
  โทร 08-8580-2691
  น.ส.พูนพิศมัย เปี่ยมสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านหินดาด
  โทร 06-2649-9874
  นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์
  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
  โทร 08-9280-4563
  นายจีรวัฒน์ เกตศิลา
  โรงเรียนบ้านกรูด
  โทร 08-2756-9841
  นายวิทยา จิตเงิน
  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
  โทร 09-7326-3814
  นายรุ่งโรจน์ พรหมมีชัย
  โรงเรียนโนนตาวิทย์
  โทร 08-9949-6608
  นายสุนัย บรรจงรอด
  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
  โทร 08-1760-7705
  นายนิรันดร์ วัชรินทร์รัตน์
  โรงเรียนเพชรมาตุคลา
  โทร 08-7965-4835
  นายเศรษฐเมธ พรมวัง
  โรงเรียนพิมานประชาสันต์
  โทร 08-6877-1653
  นายประสงค์ ชูใจ
  โรงเรียนชุมชนวัดรวง
  โทร 08-7258-0009
  นายสุนันท์ คำกอง
  โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
  โทร 06-2651-9787
  นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย
  โรงเรียนวัดสลักได
  โทร 08-1790-7177
  นายสุวิชช์ แก้วโกมุท
  โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
  โทร 08-1967-0373
  ว่าง
  โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ
  -
  นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์
  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
  โทร 08-1725-9407
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
  -
  นายฐณัฐ เกรัมย์
  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก
  โทร 08-1977-5306
  นายสุชีพ นิตย์ด่านกลาง
  โรงเรียนบ้านหนองยาง
  โทร 08-0483-6719
  นายชัชวาล ตุนาค
  โรงเรียนบ้านกันผม
  โทร 08-6263-8292
  นางประภา ธำรงพัฒนารักษ์
  โรงเรียนบ้านพระพุทธ
  โทร 09-2464-5399
  นายประสิทธิ์ เดชครอง
  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
  โทร 08-1878-5706
  นายสายยนต์ อ่อนคำสี
  โรงเรียนภูทองวิทยา
  โทร 09-4763-7654