HRIS@Korat2

Dashboard Human Resources Information System (HRIS)

157

ผู้บริหารสถานศึกษา

1551

ข้าราชการครู

37

บุคลากรทางการศึกษา

27572

จำนวนนักเรียน
ตำแหน่งว่าง 18 ตำแหน่ง
อยู่ระหว่างการสรรหา 2 ตำแหน่ง
จำนวนผู้ยื่นขอ 62 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 39 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
37.10%

จำนวนผู้ยื่นขอ 51 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ
15.69%

รายงานข้อมูล