HRIS@Korat2

Dashboard Human Resources Information System (HRIS)

145

ผู้บริหารสถานศึกษา

1,510

ข้าราชการครู

54

บุคลากรทางการศึกษา

27,572

จำนวนนักเรียน
ตำแหน่งว่าง 30 ตำแหน่ง
อยู่ระหว่างการสรรหา 0 ตำแหน่ง
จำนวนผู้ยื่นขอ 91 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 35 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 56 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
61.54%

จำนวนผู้ยื่นขอ 73 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 54 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ
26.03%

รายงานข้อมูล