HRIS@Korat2

Dashboard Human Resources Information System (HRIS)

157

ผู้บริหารสถานศึกษา

1,552

ข้าราชการครู

56

บุคลากรทางการศึกษา

27,572

จำนวนนักเรียน
ตำแหน่งว่าง 18 ตำแหน่ง
อยู่ระหว่างการสรรหา 0 ตำแหน่ง
จำนวนผู้ยื่นขอ 72 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 55 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
76.39%

จำนวนผู้ยื่นขอ 64 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 55 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ
14.06%

รายงานข้อมูล