HRIS@Korat2

Dashboard Human Resources Information System (HRIS)

147

ผู้บริหารสถานศึกษา

1,501

ข้าราชการครู

54

บุคลากรทางการศึกษา

27,572

จำนวนนักเรียน
ตำแหน่งว่าง 28 ตำแหน่ง
อยู่ระหว่างการสรรหา 0 ตำแหน่ง
จำนวนผู้ยื่นขอ 88 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 55 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
62.50%

จำนวนผู้ยื่นขอ 72 ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ 61 ราย
ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 ราย
 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ
15.28%

รายงานข้อมูล